Főgondnoki körlevél

Egyházunk főgondnokai közös levélben kérik a gondnokokat és a presbitereket: biztassák református gyülekezeteink tagjait, hogy e kényszerű távollét idején is keressék és találják meg az adakozás lehetőségét:

„… a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)

KEDVES PRESBITER ÉS GONDNOK TESTVÉREINK!

Rendkívüli időket élünk. Rendkívüli módon, de fontos ügyben fordulunk most Hozzátok. A veszedelmes járvány akadályozza a személyes találkozást. Saját – és embertársaink – érdekében egyelőre még az istentiszteleti alkalmainkat is kénytelenek vagyunk a megszokott formában szüneteltetni, hogy lassítsuk a veszélyes koronavírus terjedését. Szokatlan módon, a televízió és az internet segítségével „vehetünk részt” istentiszteleteinken.

Mások ezek az „együttléteink”. Nem ezt szoktuk meg. Halljuk ugyan az Igét és annak magyarázatát, tehát nem marad el az oly fontos lelki táplálék, de valószínűleg elmarad a közös éneklés, ami az istentisztelet fontos része. Hasonlóképp nincs módunk a média által közvetített istentiszteleteken az adakozásra, ami pedig szintén szerves része az istentiszteleteinknek. Közös közbenjáró imádságainknak és a diakóniának is új formáit kell gyakorolnunk.

A mi egyházunkat nekünk kell fenntartanunk. Mi adjuk össze lelkipásztoraink javadalmát, a felmerülő kiadásokat, így többek között a templom és a parókia rezsijét is. Arra kérjük Presbiter és Gondnok Testvéreinket, biztassák református gyülekezeteink tagjait, hogy e kényszerű távollét idején is keressék és találják meg az adakozás lehetőségét.

Biztassuk embertársainkat, hívjuk fel a gyülekezeti tagokat, segítsük a rászorulókat imádsággal és odafordulással. Különösen figyeljünk oda a magányos emberekre. Imádkozzunk azokért, akik most, ebben a rendkívüli időben rendkívüli terheket hordoznak. Arra is kérjük Presbiter és Gondnok Testvéreinket, lelkileg is erősítsék a félelemben élő, pánikra hajlamos testvéreinket, hogy nekünk ebben a helyzetben is lelki támaszunk, lelki erőforrásunk van az értünk kereszthalált szenvedett és dicsőségesen feltámadott Úr Jézus Krisztus személyében, aki missziós parancsában ezt ígéri nekünk, XXI. századi tanítványainak is, hogy „… ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

Áldáskívánással és krisztusi szeretettel
az anyaországi négy egyházkerület főgondnoka:

Budapest, 2020. április 6.

Veres Sándor s.k.
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

Dr. Huszár Pál s.k.
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke

Ábrám Tibor s.k.
a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi alelnöke

Dr. Adorján Gusztáv s.k.
a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka

You may also like...