Az Egyházmegye jelöltjeinek személyes bemutatkozása

A Debreceni Református Egyházmegye választási bizottsága fórumot szervezett az egyházmegyei elnökségre jelölt tisztségviselők személyes bemutatkozására 2020. október 10-én a debreceni Nagytemplomba.

A bemutatkozás nagy érdeklődés mellett, körülbelül 150 résztvevővel 9 órakor kezdődött és 11 óráig tartott. Az alkalmat Oláh Attila választási bizottsági elnök, a tépei gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg, aki megnyitójában a Római levél 9. fejezetének 15-16. versét magyarázta: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” A Rákóczi György jelmondataként is felidézett igeszakasz, mint az emberi tevékeny kötelesség és az Isteni akarat találkozása emblematikus mind egyházunk, mind népünk történetében. Az igeszakasz azt üzeni, hogy Isten az, aki elhív, életpályát ad, Isten Lelke jelöl, hiszen csak isteni erővel lehet emberivé válni – mondta a lelkipásztor.

A választási bizottság elnöke után Fekete Károly püspök úr is köszöntötte az egybegyűlteket, s imádkozott mindannyiunk testi épségéért a járvány idején, különös tekintettel egyházkerületünk főgondnoka, Adorján Gusztáv gyógyulásáért.

A bemutatkozásra ABC sorrendben került sor, először a gondnok jelöltek, azután az esperes jelöltek mutatkoztak be. Hamarosan olvasható lesz honlapunkon a jelöltek írásbeli bemutatkozása, mely tartalmazza majd az életrajzi elemeket, ezen beszámoló csak néhány emblematikus megszólalást emel ki a jelöltek bemutatkozásából, amely inkább a tisztség betöltésére vonatkozó koncepció egyes elemeit emeli ki.

Szilágyi János gondnok jelölt: Jelenleg a Debrecen-Árpád téri gyülekezet gondnoka. Világi tanácsos az egyházmegyei tanácsban, és egyházkerületi küldött, a presbiteri szövetség tagja. Célja gondnokként, hogy családias közösség legyen a gyülekezet, ennek megélésben szeretne segíteni más gyülekezeteket is. Feladatának tartja a gyülekezeti öntudatosság felmérését, a gyülekezeti sajátosságok tudatosítását, és annak az előtérbe helyezését, hogy a gyülekezeteknek missziói feladatuk van. Fontos terület a presbiterek képzése. A RefKatedrát jó kezdeményezésnek tartja. Prioritás számára a skót egyházmegyei kapcsolat, a határon túli magyar egyháztestekkel kiépült kapcsolatok lelki-hitbeli egységének munkálása. A Közösség Magazin, az egyházmegyei honlap, Facebook profil olyan felületek, mely egyházmegyei szinten nyitást és missziót jelent az egyházunk részéről. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) – zárta szavait.

Török Csaba gondnok jelölt: Jelenleg a Debrecen- Széchenyi kerti gyülekezet missziói gondnoka, a gyülekezetben galériát vezet, tárlatokat szervez. Missziói bizottsági elnök a gyülekezetében, csendesnapot, evangelizációt szervez. A Presbiteri szövetség elnöke, presbiteri szövetségi továbbképzéseket kezdeményez. Az utóbbi időben havonta osztott meg online gondolatokat a presbiteri szövetség elnökeként, melyben hangsúlyozta, hogy nem a vírus, hanem a bűn ellen kell harcolnunk, imádsággal, az evangélium erejével. A gyülekezetek presbitereit szeretné támogatni abban, hogy ébredést szítsanak. Tudatosítani kell, hogy építeni kell az egyházat, azon az alapon, melyet az Úr vetett, azaz Jézus Krisztusra alapozva. Istennek kell inkább megfelelni, nem embereknek – vallotta.

Bukáné Zakar Zsuzsanna esperes jelölt: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Jelenleg a Debrecen-Ebes-Szepesi gyülekezet lelkipásztora. Gyülekezete fiatalos, rétegalkalmakra járnak a tagok, munkatársai is számosan vannak, aktívak gyülekezetükben az egyháztagok . Debrecenben él, mivel a gyülekezet nem épített eddig parókiát. Egyházmegyei bíró, katechetikai előadó 10 éve. 27 éve hitoktat, tanácsos az utóbbi években, a Közösség Magazin szerkesztésében is részt vesz, zsinati bíró, a RefKatedra munkatársa. Célja a bizalom építése, az öröm megjelenése a szolgálatban, közös tudástár kialakítása, református karakter erősítése. Lelkipásztorok pasztorálása, meglátogatása. Az egyházmegye sokszínűségének figyelembevétele: vidéki-városi, intézményfenntartó gyülekezetek, tapasztalatmegosztás, egyházközségi elnökségekkel találkozás kezdeményezése, gyülekezeti autonómia tiszteletben tartása, mely kézben járhat a szolidaritás megélésével. Debrecen, mint a reformáció városa, új református iskola, szakiskola helyévé válhat, és a meglévő református iskolákkal is fontos a jó kapcsolat. Munkatársak képzése mellett a társadalmi változások figyelembevétele, és a kazuális szolgálatok lehetőségeinek átbeszélése is feladat. Az egyházi kezdeményezések képviselete is lényeges a város felé, mely együtt jár a külső kommunikáció élénkítésével. Az Isten elhívó szava után az Úr vezetését kérte szolgálatára.

Buzás Dénes esperes jelölt: jelenleg a Bánki gyülekezet lelkipásztora, a gyülekezetben működik családi napközi, óvoda, bölcsőde, iskola, tanyaszolgálat. Az intézmények fenntartása áldássá lett, mondta, így lett a missziói gyülekezetből anyagyülekezet. Jövőképe, hogy egyházmegyei vezetőként is pásztori szerepet szeretne betölteni, az egyházmegye közösségét szeretné megvédeni. A melléfogások ellenére is mellé állna kollegáinak a jobbítás szándékával, hiszen úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szereti tanítványait. Nevelni szeretné a lelkészi közösséget, mely elsősorban a lelkipásztorok közti távolságtartás megszüntetését jelenti. A távolságtartás oka, hogy nem mindig a jót feltételezzük egymásról. A kiégés veszélye ellen is szeretne tenni, hogy a tragédiákat elkerülhessük, mérsékeljük a terheket, melyek a lelkipásztorokat érinti. Célja a lelkészi javadalom rendezése. A gyülekezetek megismerését úgy tervezi, hogy meglátogatná a gyülekezeteket, hiszen mind a vidéki mind a városi gyülekezetek sorsa fontos. Debrecenben a reformátusság pozíciója erősödjön – mondta.

Hadházi Tamás esperes jelölt: Jelenleg a Nagylétai gyülekezet lelkipásztora. A gyülekezeti munka része, hogy rendszeresen szerveznek tanulmányutat, kirándulást, gyülekezeti tábort, nagyon jó közösség náluk az énekkar. Idősek otthonát tartanak fenn, és folyik az étkeztetés, mellyel így több száz emberen segítenek. Látásmódja szerint sajátossága az egyházmegyének, hogy itt van a kerület legnagyobb városa, Debrecen, és vannak vidéki gyülekezetek is, így nagyon fontos a szolidaritási alap megtartása. Rendkívül fontos a szolidaritás kifejezése minden területen, hiszen az a cél, hogy egymás terhét hordozzuk. Fontos az őszinte beszélgetés a kollegák között, célja a kisköri alkalmak megújítása, lelki életet serkentő programok szervezése, lelkipásztori kirándulás, közös munka, közös szervezés. Testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolása mellett jó kezdeményezés lehet a szószékcsere, illetve az, hogy a gondnokok is legyenek kapcsolatban egymással, jó gyülekezeti gyakorlatok megosztása. Debrecenben lehet, hogy új református iskolát, vagy gyülekezetet kell alapítani a reformátusság számára. Debrecen a reformáció városa program a közös tematika, közös rendezvények szervezésen keresztül valósulhat meg. Arra törekedjetek tehát, ami a békességet, épülést szolgálja – zárta szavait.

A bemutatkozások után élénk fórumbeszélgetés alakult ki, az alábbi kérdésekre válaszoltak a jelöltek:
1, Az esperes jelöltek Debrecen város vezetésével hogyan képzelik el a kapcsolattartást?
2, Hogyan kívánnak együttműködni a világi tisztségviselőkkel?
3, Milyen intézményfenntartói tapasztalattal rendelkeznek?
4, Mennyire fér bele az időbeosztásukba ez az új feladat?
5, Az egyházmegyei tanács fog-e jelölteket állítani 6 év múlva megválasztásuk esetén?
6, Lesz-e központi evangelizációs alkalom?
7, Harcban állunk, mit teszünk, mi keresztyének?
8, Milyen a munkamegosztás a lelkész és a presbiter között, van-e munkaköri leírásuk?
9, Mi a személyes belső motivációjuk a tisztség betöltésére?
10, Mi a missziói kihívás ma, hogyan képzelik el az ökumenikus kapcsolatokat?

(Forrás: TTRE)

You may also like...