Beszámoló a Presbiteri Szövetség januári alkalmáról

2020. január 18-án, szombaton, az Esperesi Hivatal tanácstermében került sor a Presbiteri szövetség évindító alkalmára.

A nyitó áhítatot a 38 jelenlévőnek Szakács György, a Debrecen-Kistemplomi Egyházközség lelkipásztora tartotta Mk 1,16-18 alapján:

“Jézus elhívja első tanítványait
16 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17 és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18 Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.”

Az igemagyarázatban párhuzamos összehasonlítás hangzott el a tanítványok elhívása és a presbiteri elhívás között. A tanítványok (a halászok) előre nem tudták, hogy Jézus mire hívja el őket, hogy milyen szolgálatokat kell végezniük, de Isten megszólítása  egybecsengett a belső elhívásukkal. Mi presbiterek sem tudjuk,  hogy mire hív minket Isten, hogy hol milyen szolgálatba akar bennünket látni; de hitünk és tetteink mindenképpen Krisztus egyházának építését kell, hogy szolgálák.

“7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8 De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.” Jel 21,7-8

Ne legyünk gyávák, merjük elvállalni a szolgálatot, hogy győzzünk!

Az áhítat után Tóth András, a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetsége elnökének előadására került sor. Elnök úr bemutatta a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közel 20 esztendős szolgálatát. Megemlítette, hogy szövetségük a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség mintájára alakult meg, figyelembe véve a helyi adottságokat.

A záró előadást Szűcs János, a Szilágysomlyói Egyházmegye Presbiteri Szövetségének Elnöke tartotta. Elmondta, hogy a presbiterképzésre úgy tekintenek, mint a gyülekezetépítés fontos eszközére.

Mindkét előadó kiemelte, hogy kívánatos volna az anyaországi, és a királyhágó-melléki szomszédos egyházmegyék Presbiteri Szövetségeinek közeledése, a régi kapcsolatok felújítása, hogy ennek fényében együtt tudjunk munkálkodni és szolgálni Krisztus egyházának bővítésében. Ennek érdekében átnyújtották a Királyhágómelléki Egyházkerület presbiteri továbbképző alkalmainak, és konferenciáinak a listáját (megjelölve helyszínt és időpontot). A Debreceni Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnökeként ígéretet tettem, hogy amennyiben lehetőségünk és alkalmunk van, részt fogunk venni az általuk szervezett alkalmakon, kisebb, vagy nagyobb létszámban.

Az előadások után egy új kezdeményezést javasoltam, hogy a presbiter-továbbképző alkalmakon – noha eddig ez nem volt bevett szokás – presbiter testvéreink bizonyságot tegyenek hitükről.

“8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.” 2Tim 1,8-9

Elsőként Sipos Jolán a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség presbitere tett bizonyságot az elhívásáról: Isten akaratából, távol a gyülekezetétől keresztyéni szolgálatot kaphatott, ahol az evangéliumot tudja terjeszteni azzal, hogy „világi” iskola pedagógusként bibliákat adhat ifjú testvéreknek, hirdetvén az abban álló Örömhírt.

A presbiter-képző találkozó szeretetvendégséggel zárult.

Török Csaba Pál

Debreceni Egyházmegye

Presbiteri szövetség

elnöke

You may also like...