Álláslehetőség

A Bagaméri Református Egyházközség mint fenntartó a Bagaméri Református Szeretetotthon intézményvezetői munkakörére pályázatot hirdet.

A munkaviszony időtartama: határozatlan időtartam

A munkavégzés helye: 4286 Bagamér, Bocskai u. 10-15.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) számú Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 6. §. és 3. melléklet szerinti szakképzettség, szakképesítés,
 Büntetlen előélet,
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Munkakör ellátására vonatkozó elképzelései,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,
 A végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
 Lelkészi ajánlás

A pályázatokat hivatali időben, személyesen a Bagaméri Református Egyházközség lelkészi hivatalában, vagy postai úton a Bagaméri Református Egyházközség, 4286 Bagamér, Bocskai u. 12. címére megküldve lehet benyújtani.

Bagamér, 2019.01.18.

sk.
Petróczi Szabolcs
lelkipásztor
Karsai József
gondnok

You may also like...