Beszámoló a Presbiteri Szövetség februári alkalmáról

Az Esperesi Hivatal tanácstermében 2020. február 15-én 10:00 órakor kezdődő alkalmon 38 presbiter vett részt.

A nyitó áhítatot dr. Ormoshegyi Zoltán lelkipásztor tartotta. Igehirdetésében Isten tanítása Lukács 7,1-10 versei alapján az igeszakasz alapkérdéséről: a hitéletről szólt. Nagytiszteletű úr arra felhívta a figyelmünket, hogy ne csak biológiai életünk, ne csak vallásos hitünk, hanem valódi hitéletünk legyen. Olyan hitünk, amely emberséges, alázatos, merész a hit dolgában, szereti az Isten népét és mindez konkrét tettekben is megnyilvánul. Legyünk ilyen lelkipásztorok, presbiterek Isten dicsőségére és embertársaink javára.

Az áhítatot követő előadást dr. Pálfi József, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkipásztora, a Partiumi Keresztyén Egyetem rektora tartotta. Az előadó szakavatott ismerője Keresztesi József (1748-1812) polihisztor, költő, író, tudós református lelkipásztor életművének; ez irányú kutatásainak mintegy summája a “Bátor szívvel és okos ésszel a Krisztus nyája körül…”: Keresztesi József tudós lelkipásztor életműve című, 2017-ben megjelent könyve.

Az előadásból megtudtuk, hogy Keresztesi József a veszprémi árva eklézsia területén született (mivel a reformátusokat nem volt szabad kivinni a településről, ezért egy piarista lelkész keresztelte meg). Tanulmányait Veszprémben, Nemesvámoson, Miskolcon illetve Sárospatakon, majd a Debreceni Kollégiumban folytatta, ahol ismert és elismert professzoroktól tanulva sajátította el a tudományokat. Irodalmi munkásságának bizonyítéka az a 150 vers, amit a piaristák adtak ki. Debreceni, nagyváradi majd szalacsi lelkészként 1500 oldalas prédikációs kéziratot hagyatékozott az utókorra. 180 oldalas numizmatikai katalógust állít össze, mely munka a korát meghaladó színvonalon és pontossággal készül el.
Elkészíti az: „Első protestáns elmélkedést a Koronáról” című munkáját, melyben értelmezés olvasható a koronáról, és az azt övező tézisekről. Életét és szolgálatát Isten kezébe helyezi, hitvallása: „Isten, család, nemzet”. Gyümölcsöző szolgálata elismeréseként 1812-ben esperessé választják, de ő már erről nem értesülhet, mivel a választás napján adja vissza lelkét a Teremtő Istenének.

Az előadást követően a hirdetések következtek.

A presbiter-képző találkozó szeretetvendégséggel zárult.

 

Török Csaba Pál

elnök

Debreceni Egyházmegye Presbiteri Szövetsége 

You may also like...