Beszámoló a Presbiteri Szövetség 2019. októberi alkalmáról

A Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri szövetségének 2019. október 19-én, szombaton, az Esperesi Hivatal nagy tanácstermében megtartott presbiter-továbbképző alkalmán a kebelbeli gyülekezeteink mintegy 30 presbitere jelen meg.

A nyitó áhítatot a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközségbe segédlelkészi szolgálatra beosztott Molnárfi Mátyás tartotta. Isten tanítása Malakiás könyve 3. rész 13-24 számú versei alapján hangzott: Isten boldognak jelenti ki választott népét a népek között, de kijelenti, hogy e választott nép folyton az Ő törvénye és rendelkezése ellen cselekszik. „Hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járjunk a Seregek Urának előtt?” Az ember maga akar különbséget a jó és rossz között. Tudjuk, hogy ez a „felfogás” már évezredekkel ezelőtt kudarcot vallott, ezért ezt a döntést: a jó és rossz, illetve az igaz és bűnös megítélése továbbra is hagyjuk meg az Isten „hatáskörében”, hogy Ő az igazsága alapján és részrehajlása nélkül döntsön felőlünk. Az Úr visszajövetele előtt, „ az Úr félelmetes napja előtt” Isten elküldi Illés prófétát, hogy az emberek megtérjenek: „…az atyák szíveit a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.”

Az áhítatot Oláh Attila tépei lelkipásztor „Baltazár Dezső püspök élete és munkássága a Tanácsköztársaság és a román megszállás idején” című előadása követte. A vetített képekkel gazdagon illusztrált előadásból nem csak a püspök eddig ismert életrajzi adatait eleveníthettük fel, hanem megismerhettük emberi tartását,  egyházi és közjogi szolgálatát, diplomáciai tevékenységét. Baltazár püspök minden esetben az Evangélium szerint élt és döntött, ezért a környezete szerette, tisztelte, és még az őt vallató, kínzó emberek jámborabban viselkedtek vele. Szavaiba, mondanivalóiba nem tudtak ellenfelei belekötni, mert mindig egyértelműen, félreérthetetlenül, a Szentírás alapján fogalmazott. Életének és munkásságának e szakasza ( a tanácsköztársaság és a román megszállás ideje) arra sarkal bennünket, mai református presbitereket, és híveket, hogy a Püspök példamutató életét követve mindenkor, minden helyzetben az Evangélium igéit tartsuk zsinórmértéknek és hűen Istenhez szolgáljuk Krisztus Jézus Egyházát.
A jelenlévők javasolták, hogy ezen előadás lehessen közkincs minden magyar református ember számára. Keressük a lehetőséget, hogy lelkipásztor testvérünk minél nagyobb körben előadhassa ezt az építő, hitmélyítő előadást, és akár nyomtatott formában is megjelenhessen.

Isten legyen gyülekezeteink megtartó, vezérlő pásztora!

Debrecen, 2019. október 19.

Török Csaba Pál

You may also like...